Reglement

1. Algemeen

1.1. De organisatie van Gemert Weet is in handen van de stichting Gemert Weet.

1.2. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers persoonlijk.

1.3. Daar waar verwezen wordt naar de website wordt www.gemertweet.nl bedoeld.

2. Teams

2.1 Kinderen zijn van harte welkom om mee te doen aan Gemert Weet, maar in de samenstelling van de teams worden zij niet geteld als deelnemer.

2.2. Teams bestaan uit maximaal 20 personen van 18 jaar of ouder. Indien de organisatie constateert dat teams hier niet aan voldoen, kan zij hiervoor naar eigen inzicht een puntenstraf toekennen.

2.3. Elk team wijst één van zijn meerderjarige teamleden aan als teamcaptain. De gegevens van de teamcaptain dienen te worden ingevuld op het inschrijfformulier en worden gebruikt voor communicatie met de organisatie.

2.4. De teamcaptain is woonachtig in de gemeente Gemert-Bakel. Voor de overige teamleden is dit niet verplicht.

2.5. Elk team heeft op de quizavond een werklocatie binnen Gemert. Het adres van deze locatie dient men op het inschrijfformulier in te vullen. Alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan Gemert Weet deel te nemen. De enige uitzondering hierop vormt de uitvoering van locatieopdrachten.

2.6. Houd er bij de samenstelling van het team rekening mee dat de vragen en opdrachten een volwassen karakter kunnen hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de teamcaptain, erop toe te zien dat minderjarige deelnemers niet worden blootgesteld aan informatie die niet geschikt is voor minderjarigen.

3. Inschrijven

3.1. Een team kan zich uitsluitend aanmelden voor Gemert Weet door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit is te vinden op de website.

3.2. Bij aanmelding dient elk team een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.

3.3. Inschrijven voor Gemert Weet kan tot de datum die op de website wordt gecommuniceerd. Inschrijven ná de gecommuniceerde datum is enkel mogelijk na overleg met en instemming van de organisatie.

3.4. De kosten voor deelname aan Gemert Weet bedragen € 25,00 per team.

3.5. De inschrijving van een team is pas definitief als de organisatie van Gemert Weet het inschrijfgeld op rekening heeft ontvangen.

3.6. Een aangemeld team neemt deel aan Gemert Weet als zij per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van de organisatie van Gemert Weet.

4. Deelnemen

4.1. De organisatie van Gemert Weet stelt het quizboek samen waarin alle vragen en opdrachten van Gemert Weet zijn opgenomen. De antwoorden dienen te worden ingevuld in het antwoordenboek (tenzij in de opdracht anders wordt aangegeven). Ieder team ontvangt 1 papieren exemplaar van het quizboek en 1 papieren exemplaar van het antwoordenboek op de quizavond. Later op de quizavond komt het quizboek op de website te staan.

4.2. Bij sommige vragen horen beeld- en/of geluidsfragmenten. Deze kunnen worden gecommuniceerd via via e-mail, de website, media en/of social media.

4.3. De teamcaptain dient zich op de quizavond persoonlijk te melden, teneinde het team aan te melden en het vragen- en antwoordenboek te kunnen bemachtigen. Het tijdstip, de locatie en de wijze waarop dit dient te gebeuren worden door de organisatie via e-mail, de website, media en/of social media gecommuniceerd.

4.4. Het volledig ingevulde antwoordenboek inclusief eventuele bijlage(n) dient op de quizavond ingeleverd te worden. Het tijdstip, de locatie en de wijze waarop dit dient te gebeuren worden door de organisatie via e-mail, de website, media, social media en/of het quizboek gecommuniceerd.

4.5. Bij het niet op tijd inleveren van het antwoordenboek volgt puntenaftrek dan wel uitsluiting van deelname. Bij 1-15 minuten te laat is de aftrek 10% van de behaalde punten en bij 16-30 minuten te laat is dat 20%. Daarna wordt het team uitgesloten van deelname.

4.6. De organisatie van Gemert Weet is gerechtigd teams uit te sluiten van verdere deelname indien zij zich niet houden aan het reglement, de wet en/of de verkeersregels. Restitutie van inschrijfgeld zal daarbij nooit van toepassing zijn.

4.7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Niet- of slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op.

4.8. Het antwoordenboek mag tijdens de avond uit elkaar worden gehaald, maar moet in de juiste paginavolgorde weer worden ingeleverd. Indien het antwoordenboek niet op de juiste wijze wordt ingeleverd volgt er een puntenaftrek, naar inzicht te bepalen door de organisatie.

4.9. Tijdens de quizavond en de uitslagavond van Gemert Weet kunnen foto’s, video’s en geluidsopnames worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van Gemert Weet. De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemers hiertegen geen bezwaar hebben. Mocht dit wel zo zijn, dan dient u dit tijdig kenbaar te maken bij de organisatie van Gemert Weet.

5. De opdrachten

5.1. Deelnemers mogen bij het maken van de quiz alle hulpmiddelen inzetten, met inachtneming van het reglement, de wet en de verkeersregels.

5.2. Deelnemers lossen op een bij de organisatie bekende locatie de vragen op en voeren opdrachten uit in het dorp.

5.3. Bij de opdrachten in het dorp is het toegestaan om je als deelnemer te verplaatsen met alle wettelijk toegestane voertuigen. Wij doen echter een dringend verzoek aan iedereen om je uitsluitend te voet of per fiets te verplaatsen. Hierbij moeten de algemeen geldende verkeersregels in acht genomen worden.

6. Puntentoekenning en uitslagen

6.1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie van Gemert Weet op juistheid beoordeeld en per vraag worden er voor elk juist antwoord punten toegekend.

6.2. Bij niet eenduidige en/of slecht leesbare antwoorden worden er geen punten toegekend. Indien het antwoordenboek niet op de juiste wijze (foutieve paginavolgorde) wordt ingeleverd, volgt er puntenaftrek.

6.3. Per vraag of opdracht in het quizboek wordt indicatief aangegeven hoeveel punten er voor gescoord kunnen worden.

6.4 Punten kunnen eventueel ook op andere manieren gescoord worden op, tijdens of na de quizavond. De organisatie zal hierover informeren via e-mail, de website, media, social media en/of het quizboek. Dit kan omwille van een verrassingseffect echter ook achteraf gebeuren.

6.5 De deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal behaalde puntenaantal. Bij een gelijke stand zullen de eventueel gewonnen prijzen eerlijk gedeeld worden.

6.6. De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de uitslagavond. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

7. Prijzen en toekenning

7.1. Het aantal prijzen en de hoogte van het prijzengeld worden vastgesteld nadat de inschrijving sluit.

7.2. Al het inschrijfgeld gaat in de prijzenpot. Eventueel kan de organisatie ervoor kiezen om de prijzenpot verder aan te vullen met sponsorgelden.

7.3. Gewonnen geldprijzen mogen uitsluitend ten goede komen aan goede doelen en nooit worden aangewend voor eigen voordeel. Om dit te waarborgen behoudt de organisatie te allen tijde het recht om uitkering van gelden op te schorten of te weigeren.

7.4 Teams kunnen alleen op de uitslagavond aanspraak maken op een eventueel gewonnen prijs. Indien er op de uitslagavond geen vertegenwoordiger van het betreffende team aanwezig is, behoudt de organisatie het recht om de prijs naar eigen inzicht toe te kennen aan een ander team.

7.5 De geldprijzen die worden uitgekeerd aan de goede doelen, worden verdeeld volgens de ‘Iedereen Wint’-methodiek: de totale geldprijzenpot wordt verdeeld over het totale aantal gegeven goede antwoorden. Vervolgens levert ieder goed antwoord een bedrag op voor het goede doel dat de betreffende antwoordgever heeft aangegeven.

8. Tot slot

8.1. De organisatie van Gemert Weet en de stichting Gemert Weet kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Gemert Weet. Deelname is dan ook geheel op eigen risico.

8.2. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.